OSA Chulipuram

Committee Members

President 
 Eng  Mr V.Umapathy
 (Justice of Peace)
Email : umapathy.sqa@gmail.com

Vice President
Principal Mr V.Srikanthan
Email : vskanthan@yahoo.com

Vice President
Eng.S.Thavarajah
Email : thava16@yahoo.com

Secretary 
Mr Raj.Srirangan
Former Senior Management Consultant-UK 
Email : rskavishka@gmail.com


Asst. Secretary 
Mr S.Niranjann

Treasurer
Mr S.Jeyanthan

Committee Members
Mrs S.Punithavathy JP
Mr T.Uthayasooriyan JP MJF
Mr E.Kailaivasan B.Com,Dip.Edu
Mr P.Naguleswaran
Mr S.Ananthakumar
Mrs T.Nesarani B.Sc, Dip in Edu
Mrs P.Krishnaverny
Mr K.Soppanalingam